Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Your Feet & Nails  en op alle met voetverzorging van Your Feet & Nails aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Your Feet & Nails in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

 

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Your Feet & Nails behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 2. Inspanningen

Your Feet & Nails  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Your Feet & Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

 

3.2 Annulering door cliënt

 De cliënt moet bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Your Feet & Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Your feet & Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 

3.3 Annulering door Your Feet & Nails door  verhindering moet zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt doorgeven.

 

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de salon. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Your Feet & Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan Your Feet & Nails de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

3.5 Overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder  3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Your Feet & Nails of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Your Feet & Nails of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 4. Betaling

Your Feet & Nails vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en de website www.yourfeetandnails.nl. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Your Feet & Nails. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

 

Your Feet & Nails behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen per pin of contant. Bij in gebreke blijven van betaling is Your Feet & Nails genoodzaakt na de verlooptijd van de factuur en een herinnering het ter incasso te stellen aan en deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor eigen rekening komen.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Your Feet & Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Your Feet & Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Your Feet & Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Your Feet & Nails behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Your Feet & Nails zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Your Feet & Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Your Feet & Nails is verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Your Feet & Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Your Feet & Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Your Feet & Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

Artikel 8. Garantie

Your Feet & Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Your Feet & Nails heeft gebruikt.

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Your Feet & Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Your Feet & Nails meld diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Your Feet & Nails in te dienen. Your Feet & Nails dient klachten afdoende te onderzoeken. Your Feet & Nails zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Your Feet & Nails verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

 

Artikel 11.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Your Feet & Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Your Feet & Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Let's work together!